logotyp
Login

Šablony

Společnou cestou ke kvalitnímu vzdělávání

 

OPERAČNÍ PROGRAM JAN AMOS KOMENSKÝ

Spolufinancováno Evropskou unií

Název projektu dle MS2021+: 
Cesta ke kvalitnímu vzdělávání MŠ U Roháčových kasáren
Registrační číslo projektu dle MS2021+: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000398


DOTACE č. 22_002/0000398-01

- poskytnutí dotace ve výši 602 425,00 Kč

Výdaje/zdroje projektu  

Částka
(v Kč)

Podíl na celkových
způsobilých výdajích
očištěných o příjmy

Celkové způsobilé výdaje projektu (Dotace)602 425,00 

z toho z Evropského sociálního fondu plus (dále jen
„ESF+“), tj. prostředky poskytnuté ze státního
rozpočtu (dále jen „SR“) na předfinancování výdajů,
které mají být kryty prostředky z Národního fondu
[§ 44 odst. 2 písm. f) rozpočtových pravidel];

462 270,8376,74

z toho ze SR, tj. prostředky ze SR na část národního
spolufinancování [§ 44 odst. 2 písm. j) rozpočtových
pravidel].

140 154,1723,26

 Účelem dotace je:

- zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání
- zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

Lhůta pro splnění účelu dotace:
Účelu dotace musí být dosaženo do data ukončení fyzické realizace projektu.
Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 9. 2022
Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2024
Doba trvání projektu: 24 měsícůOsobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání MŠ
Priorita P2
Specifický cíl 2.2

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání MŠ (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Výstup aktivit: Absolvent vzdělávání v časové dotaci minimálně 8 hodin


Podpora inovativního vzdělávání dětí v MŠ

Priorita P2
Specifický cíl 2.3

Cílem aktivity je podpora a rozvoj znalostí a dovedností dětí v MŠ a jejich podpora znalostí a dovedností s využitím inovativních forem vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou děti k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti. Aktivita dále cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání pro děti ohrožené školním neúspěchem s cílem jejich motivace ke vzdělávání, identifikace jejich talentu a zprostředkování vzdělávání zábavnou formou.

Výstup aktivity: 32 hodin inovativního vzdělávání jednoho dítěte ohroženého školním neúspěchem


PLAKÁTSpolečnou cestou ke kvalitnímu vzdělávání

 

Operační program

Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa

2.3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání  

Specifický cíl

02.3.61.1 - Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání

02.3.68.5 - Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0018164

Výzva

02_20_081 - Výzva č. 02_20_081 pro Šablony III - VRR v prioritní ose 3 OP

Aktivity projektu

3.I/1 – Školní asistent - personální podpora MŠ

3.I/9 - Projektový den ve výuce (povinná aktivita)

 

Financování projektu

Zdroj financování projektu

výše podílu v Kč

Celkové výdaje projektu

208 296,00

Dotace EU

104 147,99

Podíl poskytnuté dotace EU

50 %

Státní rozpočet

104 148,01

Podíl poskytnuté dotace SR

50 %

Doba realizace

9/2020 – 8/2022

Novinky

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
Mateřská škola Praha 10, U Roháčových kasáren 1215/14,
příspěvková organizace

e-mail: info@msrohacovky.cz
tel.: Call +420 731 003 179

Adresa školy:
Mateřská škola
U Roháčových kasáren 1215/14
100 00, Praha 10 Vršovice

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Lucie Polívková, DiS.

Statutární zástupce:
Mgr. Kateřina Dydovičová

Zřizovatel:
Městská část Praha 10,Vinohradská 3218/169, 100 000 Praha 10 – Strašnice

Právním subjektem – příspěvkovou organizací od 1.7.2001
IČO: 70924317
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Monika Bendová
monika.bendova@praha10.cz
PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI
https://www.facebook.com/
Domů

Created by © 2021 - 2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign